Gå till innehåll
Lurbo Ridklubb
Lurbo Ridklubb

Publicerad: 2022-11-07

Senast uppdaterad: 2022-11-08

Författare: Monika Johansson

Senast ändrad av: Monika Johansson

Miljöpolicy

 • Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan med fokus på energi, återvinning och natur.
 • Vi uppmuntrar medlemmarna att ta hänsyn till vår natur och miljö och att inte skräpa ned.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
 • Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår förening.
 • Vi säkerställer att hanteringen av kemiska produkter och farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
 • Vi ökar återvinningsgraden av avfall, exempelvis hästskor, gödsel och plast.
 • Vi tar hänsyn till allergiker och undviker att vistas på allmänna platser i stallkläder.
 • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.
 • Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser om natur och miljö.

Vårt övergripande mål

Dagens snabba förändringstakt när det gäller miljöfrågor i allmänhet, och synen på hästhållning och ridsport som miljöbovar, förändrar snabbt förutsättningarna för vår verksamhet.

Lurbo Ridklubb ska bidra till utvecklingen och vara en förebild och en inspiration vad gäller ständig förnyelse för att främja hållbar hästhållning.

Miljöpolicyn ska vara en självklar del för alla verksamma på Lurbo Ridklubb och på så sätt gemensamt förbättra och utveckla en hållbar hästhållning för att undvika en negativ miljöpåverkan. Om alla bidrar, ökar även tillhörighetskänslan, engagemanget och välmåendet för både hästar och människor.

Strategi

Strategin för att nå våra miljömål är

 • att göra en adekvat och djuplodande nulägesanalys och identifiera nödvändiga åtgärder
 • att utse en hållbarhetsresurs som kan bistå verksamhetschefens miljöarbete
 • att tydligt och positivt kommunicera arbetet och målen för en hållbar utveckling med personalen, förtroendevalda, ideellt ansvariga samt alla klubbens medlemmar via hemsidan, anslag i stall och på anläggningen
 • att miljömålen kontinuerligt diskuteras på de konferenser som hålls terminsvis med personal, styrelse och ungdomsstyrelse samt på mötena med medlemmar och aktiva privatryttare och hästägare på anläggningen och kringliggande stall.
 • att utgå från hästens välbefinnande och att prioritera de klimatsmarta valen för en hållbar hästhållning och ridsport samt för en trevlig och sund arbetsmiljö.

Ansvar

Klubbens styrelse och verksamhetschef är skyldiga att känna till vilka lagar och regler som gäller (se längst ned på sidan). Lurbo Ridklubb har även skyldighet att bedriva egenkontroll.

Verksamhetschefen har ett delegerat ansvar att se till att verksamheten hela tiden eftersträvar klubbens mål om hållbar hästhantering.

Sex målområden

För närvarande ligger fokus på att vår miljöpolicy ska genomsyra följande sex områden i verksamheten:

 1. gödselhantering
 2. anläggningen
 3. utfodring
 4. kafeteria (inklusive personalkökshantering)
 5. transporter
 6. tävlingsverksamhet

1. Gödselhantering

All gödsel ska lagras på sådant sätt att läckage inte sker till mark, yt-och grundvatten. Lurbo ridklubb har för närvarande en gödselplatta med täta stödväggar som har godkänd lagringskapacitet.

2. Anläggningen

Lurbo Ridklubb har inga områden där skyddsområden till vattenförekomster behöver tillämpas. Hårt belastade ytor bör dock anläggas med god infiltrationskapacitet. Vi ska gynna infiltration och motverka ytavrinning av vatten på våra ridbanor.

Rasthagar och paddockar ska hållas fria från gödsel genom regelbunden mockning (Dahlin och Johansson, 2008; Parvage m. fl, 2011).

Vi ska sträva efter att hålla rasthagar bevuxna för växtupptag av näringsämnen samt skydd för trampskador och erosionsskador. Hjälpa växtligheten på traven genom att låta ytor vila/återhämtas med jämna mellanrum.

3. Rutiner kring utfodring

Vi utfodrar hästarna med en välbalanserad foderstat för att undvika onödig import av näring. Vi undviker stödutfodring med mineralfoder som innehåller fosfor. Om mineralutfodring är nödvändigt är det lämpligt att utfodringen sker inomhus.

Att utfodra inomhus är ett enkelt sätt att undvika foderspill utomhus.

Genom att variera platsen för utfodring fördelar vi belastningen av tramp och näring över en större yta, vilket minskar risken för näringsförluster.

Foderspill kan med fördel samlas upp i samband med den dagliga mockningen av rasthagar.

Ytor där vatten kan bli stående och samtidigt belastas hårt kan med fördel ströas med halm som binder fukt och näringsämnen samt skyddar jordytan. Strömaterialet samlas sedan upp och lagras tillsammans med övrig stallgödsel.

4. Kafeterian och personalköket

Källsortering är en självklarhet.

Miljövänliga produkter används och prioriteras vid inköp.

Engångsartiklar undviks i största möjliga mån och vatten används sparsamt. Vi använder miljövänlig LED-belysning och undviker onödig belysning.

Vitvaror ses över för att hålla miljöstandard.

5. Transporter

Transporter av olika slag är det som ger störst negativ miljöpåverkan inom hästnäringen enligt Miljödepartementet. Till exempel bilåkandet till och från stallet, hästtransporter till träning, tävling och veterinär, varutransporter eller körning av olika motorfordon på hästanläggningen.

Ett sätt att minska negativa effekter av transporter är att välja kollektiva färdmedel och att samåka där så är möjligt.

6. Tävlingsverksamheten

Mål
Lurbo Ridklubbs tävlingsarrangemang ska i alla delar ha en genomtänkt strategi för att främja hållbar ridsport. Som förebild vill vi inspirera andra tävlingsarrangörer.

Vi har som mål att erhålla Svenska Ridsportförbundets miljödiplomering för hållbara evenemang och tävlingar och miljöcertifieras genom Håll Sverige Rent.

Strategi
Tävlingskommittéen planerar tävlingarna proaktivt för hållbar utveckling, exempelvis genom valen av produktinköp och tjänster hos våra samarbetspartners.

Ridklubbens miljömål, samt på vilket sätt klubben organiserar tävlingen och tävlingsplatsen på ett hållbart sätt, ska tydligt kommuniceras till både tävlande, funktionärer, sponsorer och omvärld.

Lagar och regler för djurhållning och miljö

 • Djurskyddslagen SFS 1988:534
 • Djurskyddsförordningen SFS 1988:539
 • Jaktlagen SFS 1987:259
 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m SJVFS 2010:15; Sak nr L 100
 • Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning DFS 2007:6; Sak nr L 101 Miljöbalken SFS 1998:808
 • Riskvärderingsmall för näringsläckage vid hästhållning. Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken. Jordbruksverket Länk till annan webbplats..
 • Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket SFS 1998:915
 • Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring; SJVFS 2010:55
 • Lagring av stallgödsel som riktlinjer i Heby och Sala kommuner. Bygg- och miljöförvaltningen, Sala- Heby. Antagen 2007 (Dokumentet borta från sala.se.)

Hemsidor och lästips med information och praktiska hjälpmedel

Besöksadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Postadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Kontakta oss

info@lurbork.se